มฟล. ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 17

ce01

วันนี้ (25 ก.พ.2563) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561 ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,816 คน เป็นต่างชาติจำนวน 105 คน ทั้งนี้มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยในช่วงเช้าวันนี้มีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่บริเวณลานดาว จากนั้นจึงทำการรายงานตัวและตั้งแถวเรียงตามลำดับ เพื่อเดินเข้าไปประจำที่นั่งในห้องประชุมสมเด็จย่า หรือ C4 ก่อนจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมโอวาทจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี โดยต่างได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จ พร้อมได้ฝากข้อคิดให้บัณฑิตได้นำติดตัวไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไป

.

อธิการบดีผู้ก่อตั้งได้กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง มีทั้งผลดีและผลเสีย “เรากำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลก ความเปลี่ยนแปลงที่จะทำลายทุกอย่างที่ไม่สามารถปรับตัวได้ บัณฑิตรุ่นนี้และต่อไปต้องปรับตัวให้เท่าทัน ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ดีคือถ้าปรับตัวได้ดีได้เร็วก็เจริญรุ่งเรืองเร็ว ถ้าปรับไม่ได้หรือช้าก็เจริญรุ่งเรืองช้า”

.

และยังได้กล่าวถึงความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยมีต่อบัณฑิตว่า ความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ แต่ที่คาดหวังคือความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ เป็นคนดีมีคุณธรรม ตามที่ได้ตั้งใจหล่อหลอมทั้งในการเรียนการสอนและกิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย การรู้จักอาวุโส วินัย ประเพณี ความรู้รักสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตัว ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือที่เรียกรวมทั้งหมดว่าความเป็นแม่ฟ้าหลวงนั้นขอให้นำไปใช้ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตให้ราบรื่นและมีความสุข ตลอดจนขอบารมีสมเด็จย่าคุ้มครอง

.

ด้านอธิการบดี กล่าวถึงอาวุธที่จะใช้สู้ความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ารวดเร็วหรือรุนแรงก็ตามว่า นอกจากความเก่งกาจในสายวิชาของตนเองแล้ว ยังต้องมีทักษะสำคัญแบบลูกแม่ฟ้าหลวง ที่พร้อมสำหรับโลกแบบใดก็ได้ คือ การมีแรงบันดาลใจที่จะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การรู้จักปรับตัวในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายหรือที่เรียกสังคมพหุวัฒนธรรม และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ คือความสามารถในการจัดการ เพื่อได้ทำงานที่ตนรักหรือสามารถพาตนเองไปสู่เป้าหมายทั้งในการงานและการมีชีวิตอยู่

ข่าว รมณ รวยแสน ส่วนประชาสัมพันธ์