กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
......................................

เวลา ๐๘.๑๕ น.
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่งจากพระตำหนักดอยตุง ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
 • รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
 • ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัย
 • เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ทรงวางพุ่มดอกไม้
 • ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
 • ทรงคม
 • เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • เสด็จเข้าห้องรับรอง
 • ประทับพักพระราชอิริยาบถ
 • ทรงฉลองพระองค์ครุย
 • ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
 • เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุมฯ
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
 • ทรงคม
 • ประทับพระราชอาสน์
 • อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
 • นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (จำนวน ๓ คน) และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” (จำนวน ๑ คน)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • รองอธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณบดี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สำนักวิชาจีนวิทยา และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร (จำนวน ๑,๗๕๙ คน)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ
  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • เสด็จออกจากหอประชุม ฯ ไปยังห้องรับรอง
 • ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)
 • เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุมฯ
 • ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
 • คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน ๑,๕๕๕ คน)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ
  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
  (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • เสด็จฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
 • เสด็จฯ ออกจากหอประชุมฯ ไปยังห้องรับรอง
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
 • เสด็จออกจากห้องรับรอง
เวลา ๑๑.๐๐ น.
 • เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา ๑๑.๐๕ น.
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่งถึงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ
 • ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัย
 • เสด็จเข้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • เสด็จขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได)
 • เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
 • เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องเชียงแสน
 • ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
 • เสวยพระกระยาหารกลางวัน
 • เสด็จออกจากห้องเชียงแสนไปยังห้องรับรอง
 • ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน ๕ ชุด
 • อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 • เสด็จลงชั้น ๑ (ทางบันได)
เวลา ๑๒.๓๐ น.
 • ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

การแต่งกาย
- ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว
- ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง