ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

  • ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในวันซ้อมใหญ่
  • บัณฑิตต้องมารายงานตัวตามเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการถ่ายภาพหมู่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6174