สถานที่รายงานตัว วันฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ช่วงเช้า

สำนักวิชา จำนวนบัณฑิต (คน) ห้อง
บัณฑิตศึกษา 196 อาคาร C3 ห้อง 102
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60 อาคาร E3 A ชั้น 2 ห้อง 212
สำนักวิชานิติศาสตร์ 283 อาคาร C5 ห้อง 302
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 117 อาคาร C2 ห้อง 402
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 325 อาคาร C5 ห้อง 301
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 125 อาคาร E2 ชั้น 4
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 77 อาคาร C2 ชั้น 4 ห้อง 410
สำนักวิชาจีนวิทยา 385 อาคาร C3 ห้อง 101
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 191 อาคาร C3 ห้อง 106
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 79 อาคาร E3B ชั้น 1 ห้อง 101
สำนักวิชาการจัดการ 1,162 หอประชุมสมเด็จย่า C4
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 314 อาคาร C3 ห้อง 107
รวม 3,314