สถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมย่อยช่วงบ่าย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อมรวม
วันฝึกซ้อมย่อย วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่าย
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า/บ่าย)
และวันรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักวิชา อาคาร / ชั้น / ห้อง
บัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) โถงอาคาร C1 ด้านทิศเหนือ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ลำดับที่ 1-48 C1/ชั้น 3 ห้อง 311
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลฯ ลำดับที่ 1-12
สำนักวิชานิติศาสตร์
1. ลำดับที่ 1-72 C1/ชั้น 3 ห้อง 312
2. ลำดับที่ 73-232 C1/ชั้น 3 ห้อง 313
3. ลำดับที่ 233-238 C1/ชั้น 3 ห้อง 314
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางลำดับที่ 1-92 C1/ชั้น 3 ห้อง 314
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ลำดับที่ 1-25
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลำดับที่ 1-38 C1/ชั้น 2 ห้อง 213
2. สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลำดับที่ 39-54 C1/ชั้น 2 ห้อง 214
3. สาขาวิชากายภาพบำบัด ลำดับที่ 1-23
4. สาขาวิชากายภาพบำบัด ลำดับที่ 24-62 C1/ชั้น 2 ห้อง 215
5. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลำดับที่ 1-38 C1/ชั้น 2 ห้อง 216
6. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลำดับที่ 39-76 C1/ชั้น 2 ห้อง 217
7. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลำดับที่ 77-86 C1/ชั้น 2 ห้อง 218
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ลำดับที่ 1-28
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ลำดับที่ 29-48 C1/ชั้น 2 ห้อง 219
10. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 1-17
11. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลำดับที่ 1-30 C1/ชั้น 2 ห้อง 220
12. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลำดับที่ 31-58 C1/ชั้น 2 ห้อง 221
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1. ลำดับที่ 1-125 C2/ชั้น 4 ห้อง 402
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
1. สาขาวิชาการพัฒนระหว่างประเทศ ลำดับที่ 1-77 C2/ชั้น 4 ห้อง 403
สำนักวิชาจีนวิทยา
1. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ลำดับที่ 1-103 C2/ชั้น 4 ห้อง 403
2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ลำดับที่ 104-185 C2/ชั้น 3 ห้อง 303
3. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ลำดับที่ 1-97 C2/ชั้น 3 ห้อง 304
4. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ลำดับที่ 1-51 C2/ชั้น 3 ห้อง 305
5. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ลำดับที่ 52-103 C2/ชั้น 2 ห้อง 203
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ลำดับที่ 1-10 C2/ชั้น 2 ห้อง 204
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1-40
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 41-90 C2/ชั้น 2 ห้อง 205