การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร – บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ

  • ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง 6 ซม. ที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้าง ระดับอก
  • บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร ตำรวจ รวมถึงยศว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป
  • ให้แต่งกายตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของกระทรวงกลาโหม หรือสำนักงานตำรวจ
    แห่งชาติ
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง 6 ซม. ที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้าง ระดับอก