การรายงานตัวและฝึกซ้อม

  • บัณฑิตต้องรายงานตัวต่ออนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ณ สถานที่ฝึกซ้อม ให้ตรงเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • บัณฑิตต้องผ่านการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ - บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่บัณฑิตไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร