ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

  • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดอาการท้องเสีย
  • ควรละเว้นการดื่มสุราและของมึนเมา
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ไม่ควรนำกระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ สัมภาระ ของมีค่าหรือเงินติดตัว
  • ไม่ควรนำมงกุฎ หรือดอกไม้ ประดับบนศีรษะ และห้ามนำสายสะพายประดับบนครุยวิทยฐานะ
  • กรณีที่มีปัญหาทางสุขภาพ ต้องแจ้งต่ออนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตให้รับทราบเพื่อเตรียมการแก้ปัญหา