ประกาศห้วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จปีการศึกษา 2562 อยู่ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศห้วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จปีการศึกษา 2562 อยู่ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
หากทางมหาวิทยาลัยทราบกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ห้วงเวลาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป