ประกาศห้วงเวลาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

ในห้วงระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้หากทางมหาวิทยาลัยทราบกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

124990535_3536979836395275_661321722864419784_o