สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

logo-100px

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561


20200220-ebook-dusdee-001_Page_06 20200220-ebook-dusdee-001_Page_07 20200220-ebook-dusdee-001_Page_08 20200220-ebook-dusdee-001_Page_09 20200220-ebook-dusdee-001_Page_10