ระบบแจ้งความประสงค์ การเข้ารับปริญญาบัตร/Commencement Ceremony Registration System

ระบบลงทะเบียนบัณฑิต / Commencement Ceremony Registration System

สำหรับรุ่นปีการศึกษา 2562

Academic Year 2019

แจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565
During 11 - 31 January 2022

สำหรับรุ่นปีการศึกษา 2563

Academic Year 2020

แจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2565
During 11 January - 14 February 2022